Застапување пред судови

АДВОКАТСКАТА КАНЦЕЛАРИЈА ВРШИ УСЛУГИ ВО РЕШАВАЊЕ НА КОМПЛЕКСНИ СПОРОВИ ПРЕКУ ВОНСУДСКИ И СУДСКИ ПОСТАПКИ, ПРИ ШТО НА СЕКОЕ КОНКРЕТНО ПРАШАЊЕ МУ ПРИСТАПУВАМЕ НА АНАЛИТИЧЕН, СТРУЧЕН И НАЈЕКОНОМИЧЕН НАЧИН ВО ИНТЕРЕС НА НАШИТЕ КЛИЕНТИ.

  • ЗАСТАПУВАЊЕ ПРЕД СУДОВИ, НОТАРИ И ИЗВРШИТЕЛИ
  • НАПЛАТА НА ДОЛГ
  • НАДОМЕСТ НА ШТЕТА
  • СОПСТВЕНОСТ
  • СЕМЕЈНИ СПОРОВИ, РАЗВОД НА БРАК, ИЗДРШКА
  • НАСЛЕДУВАЊЕ
  • ОСТАВИНСКИ ПОСТАПКИ
  • ОДБРАНА И СОВЕТУВАЊЕ ВО КРИВИЧНИ ПОСТАПКИ КАКО И ЗАСТАПУВАЊЕ ВО ПОСТАПКАТА НА СПОГОДУВАЊЕ ПРЕД ОБВИНИТЕЛСТВО