Корпоративно право

 • РЕГИСТРАЦИЈА НА ТРГОВСКИ ДРУШТВА И СИТЕ КОРПОРАТИВНИ ПРОМЕНИ ВО ДРУШТВАТА
 • РЕГИСТРАЦИЈА НА ПОДРУЖНИЦИ НА СТРАНСКИ ТРГОВСКИ ДРУШТВА
 • РЕГИСТРАЦИЈА НА ДИРЕКТНИ СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИ
 • РЕГИСТРАЦИЈА НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ, ФОНДАЦИИ И НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ
 • СТАТУСНИ ПРОМЕНИ – СПОЈУВАЊЕ, ПРИСОЕДИНУВАЊЕ И ПОДЕЛБА НА ТРГОВСКИ ДРУШТВА
 • ЗАТВОРАЊЕ НА ТРГОВСКИ ДРУШТВА – ЛИКВИДАЦИЈА И СТЕЧАЈ
 • ДЛАБИНСКА ПРАВНА АНАЛИЗА НА ПРАВНИ ЛИЦА
 • РЕГИСТРАЦИЈА НА ДДВ И ОТВАРАЊЕ НА БАНКАРСКИ СМЕТКИ НА ТРГОВСКИ ДРУШТВА
 • СОВЕТУВАЊЕ ВО ПОГЛЕД НА ПОЛИТИКА НА УПРАВУВАЊЕ СО ДРУШТВОТО
 • СОСТАВУВАЊЕ НА СИТЕ ПРАВНИ АКТИ НА ОРГАНИТЕ НА АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА
 • ТАЈНОСТ И ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ