Недвижности и градежништво

АДВОКАТСКАТА КАНЦЕЛАРИЈА ВИ НУДИ СЕОПФАНТА ПРАВНА УСЛУГА И ТОА:

  • ПРАВНО СОВЕТУВАЊЕ НА ИНВЕСТИТОРИ ВО ГРАДЕЖНИШТВО
  • СОСТАВ НА ДОГОВОРИ ЗА КУПОПРОДАЖБА НА НЕДВИЖНОСТ
  • ВОСПОСТАПУВАЊЕ НА ЗАЛОГ И ХИПОТЕКА НА НЕДВИЖНОСТ
  • ЗАСТАПУВАЊЕ ПРЕД АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ И ДРУГИ НАДЛЕЖН И ИНСТИТУЦИИ