Остварување на права на странски правни и физички лица во Р.С Македонија

  • АДВОКАТСКАТА КАНЦЕЛАРИЈА НУДИ ПРАВНИ УСЛУГИ
  • ЗАСТАПУВАЊЕ НА СТРАНСКИ ПРАВНИ И ФИЗИЧКИ ЛИЦА ВО ПОСТАПКАТА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ОДЛУКИ НА СТРАНСКИ СУД ОД СТРАНА НА СУДОВИТЕ ВО РС МАКЕДОНИЈА, КАКО И ВО ПОСТАПКАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ТИЕ СУДСКИТЕ ОДЛУКИ, ДОБРОВОЛНО ИЛИ ПО ПРИСИЛЕН ПАТ.
  • АДВОКАТСКАТА КАНЦЕЛАРИЈА НУДИ ЦЕЛОСНА ПРАВНА ПОДРШКА И ЗАСТАПУВАЊЕ ПРЕД НАДЛЕЖНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ВО ТЕКОТ НА ЦЕЛАТА ПОСТАПКА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ПРЕСТОЈ НА СТРАНСКИ ДРЖАВЈАНИ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА .