Проекти


Во продолжение ви прикажуваме дел од проектите за кои сме биле ангажирани

– Давање правна помош во повеќе постапки за статусни промени (присоединување, спојување, поделба, преобразба) на трговски друштва.
– Давање правна помош на градежна компанија во врска со склучување на договори за изграда и договори за продажба.
– Состав на систематизација на работни места, правилници и кодекс за рудник во РС Македонија.
– Длабинска анализа на неколку македонски друштва за преземање од инвеститори.
– Изготвување на интерни акти за заштита на лични податоци за неколку домашни друштва.
– Застапување во постапки пред Европскиот суд за човекови права.