Работни спорови

ПРАВНИТЕ УСЛУГИ ШТО ГИ  НУДИ НАШАТА КАНЦЕЛАРИЈА ОД ОВАА ОБЛАСТ ОПФАЌААТ ПРАВЕН КОНСАЛТИНГ (ДАВАЊЕ ПРАВНИ СОВЕТИ И СТРУЧНИ МИСЛЕЊА ЗАСИТЕ РЕЛЕВАТНИ ПРАШАЊА КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД РАБОТНИТЕ ОДНОСИ), КАКО И ЗАСТАПУВАЊЕ, ШТО ПОДРАЗБИРА:

  • СОСТАВ НА ДОГОВОРИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ И ДРУГИ ДОГОВОРИ ОД РАБОТНИ ОДНОСИ
  • СОСТАВ НА ОПШТИ АКТИ НА РАБОТОДАВЕЦ
  • СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА РАБОТНИ МЕСТА, ПРАВИЛНИЦИ, КОДЕКСИ И ДР.
  • СОСТАВ НА ПОЕДИНЕЧНИ АКТИ
  • РЕШЕНИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ГОДИШЕН ОДМОР, ЗА ПЛАТЕНО/НЕПЛАТЕНО ОТСУСТВО, ЗА ОТКАЗ НА ДОГОВОР И ДР.
  • ПРИЈАВА И ОДЈАВА НА ВРАБОТЕНИ
  • ЗАСТАПУВАЊЕ ПРЕД СУДОВИ  ВО СИТЕ ВИДОВИ СПОРОВИ ОД РАБОТНИ ОДНОСИ.